Denis Dailleux

Ghana, Apam, 2016

Ghana, Apam, 2016

Denis Dailleux / Agence VU